• Bertanggungjawab bagi memastikan perancangan tenaga kerja, perkhidmatan pengawasan kakitangan berjalan dengan lancar ke arah memenuhi kepeluan-kepeluan jabatan.
 • Bertanggungjawab bagi memastikan pengurusan kakitangan, pentadbiran pejabat dan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan teratur dan sistematik.
 • Bertanggungjawab mendokong semua program dan aktiviti anjuran Akademi bagi mencapai kecemerlangan berterusan.

Cawangan Pengurusan merupakan salah satu unit yang ditubuhkan untuk melaksanakan dan menyediakan perkhidmatan sokongan kepada semua pegawai dan kakitangan Akademi. Cawangan Pengurusan  ditubuhkan untuk melaksanakan dan menyediakan perkhidmatan sokongan kepada semua pusat pengajian, cawangan dan unit dari segi perkhidmatan kakitangan, urusan pentadbiran dan pengurusan pejabat termasuklah urusan kewangan dan keperluan-keperluan sokongan lain dalam melaksanakan kursus-kursus di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia.

Dengan adanya Cawangan Pengurusan ini segala urusan berkaitan menjadi lebih mudah dan teratur dan sekaligus menjadi pemangkin kepada pengurusan dan pentadbiran yang terbaik, sistematik dan cemerlang.


1. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

1.1  Profil Kepegawaian

 • Mengurus Inventori Personel dan SISPEN dan  HRMIS
 • Menguruskan kenaikan pangkat anggota
 • Anugerah Khidmat Cemerlang dan Darjah Kebesaran

1.2  Pengurusan Prestasi dan Tatatertib

 • Lembaga Nilai Prestasi Tahunan
 • Tatatertib kakitangan
 • Pengisytiharan harta
 • Jawatankuasa Keutuhan

1.3  Perkhidmatan dan Sasaran

 • Pengesahan Jawatan
 • Buku Rekod Perkhidmatan
 • Urusan Cuti
 • Lembaga Perubatan
 • Urusan Persaraan
 • Kebajikan Pekerja

 

2. PENGURUSAN KEWANGAN

2.1 Pengurusan Kewangan

 • Emolumen kakitangan JBPM
 • Bayaran bil-bil/tuntutan pembekal
 • Pembiayaan pinjaman kenderaan/computer
 • Pendahuluan diri dan pendahuluan pelbagai

2.2 Akuan dan Pembayaran

 • Tuntutan bayarann elaun kakitangan
 • Pemantauan prestasi perbelanjaan peruntukan mengurus
 • Pengurusan perbelanjaan mengurus
 • Pengurusan Kutipan Hasil Kerajaan
 • Kajian/review prosedur perakuan kewangan
 • Sistem perakuan elektronik (e-SPKB)
 • Selaras teguran audit
 • Mengurus permohonan kumpulan wang

 

3. BEKALAN DAN KONTRAK

 • Merancang dan menyelaras perolehan sebutharga bagi kerja/bekalan/perkhidmatan JBPM
 • Pematuhan tatacara perolehan dan peraturan kewangan bagi perolehan bekalan/kerja

 

4. PENTADBIRAN

4.1 Khidmat Am

 • Surat-menyurat dan Sistem Fail
 • Kad Perakam Waktu
 • Hal-hal bangunan, keselamatan pejabat
 • Pemandu kenderaan

4.2 Pengurusan Rekod

 • Penutup Fail
 • Pengumpulan bahan-bahan maklumat penting dan bersejarah jabatan
 • Mengkelaskan Fail

4.3 Pusat Sumber dan Dokumentasi

 • Pencetakan dokumen/journal/buku dan lain-lain.
 • Dokumentasi

4.4 Stor Am

 • Inventori Pejabat
 • Mengurus Stor Pejabat
 • Menyimpan bekalan pejabat

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

Main Menu