Fungsi

  • Bertanggungjawab menyediakan program latihan dan amali yang berkaitan dengan penyiasatan kebakaran atau forensik kebakaran kepada setiap pegawai bomba mengikut gred dan jawatan.
  • Bertanggungjawab menyediakan program latihan dan amali yang berkaitan dengan perundangan kebombaan Akta 341 kepada setiap pegawai bomba mengikut gred dan jawatan.
  • Seiring dengan misi jabatan untuk melahirkan pegawai penyiasat yang profesioanal dan berintegriti melalui program latihan secara saintifik dan sistematik.
  • Merancang, merangka dan menyelia program latihan berkaitan sains forensik dan perundangan dalam penyiasatan kebakaran.
  • Berperanan menyelia dan menganalisa modul-modul kursus dan program latihan bertepatan dengan kumpulan sasar sejajar dengan pangkat dan jawatan para pegawai.
  • Bertanggungjawab merancang, merangka dan mengemaskini kursus-kursus berkaitan mengikut kesesuaian semasa.
  • Memastikan setiap peralatan dan kelengkapan kursus atau program latihan kendelaian Pengajian Penyiasatan berada dalam keadaan baik dan sedia untuk digunakan.
  • Memastikan perancangan kursus dan program latiahan penyiasatan dan perundangan berjalan dengan cekap dan berkesan.

Copyright © 2017 A.B.P.M - AKADEMI BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

Main Menu